Ledenvergadering

Op vrijdag 23 maart wordt in het clubgebouw  de Algemene Ledenvergadering van Polsstokclub “De Vlist”gehouden. 

Agenda

 

 1. Opening (20.00u)
 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag penningmeester + kascommissie

Kascommissie: Erwin van Duin, Peter Klarenbeek

Verkiezing kascommissie (reserve is Kimberly Engelhard)

 1. Goedkeuren notulen ALV 3 mei 2017
 2. Jaarverslag secretaris
 3. PBH Zaken

PAUZE

 1. Commissies
 2. Vaststellen contributie
 3. Bestuursverkiezing
 • herkiesbaar Hans van Eijk

Tot 1 uur voor de vergadering kan men zich aanmelden bij de Voorzitter (Gerard 06-30143464) of de Secretaris (Carla 06-53585342).

 1. Uitloting Obligaties
 2. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
 3. Sluiting (22.00u)